Jogi közlemény

A HONEST TRADE INTERNATIONAL KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAP

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI VENDÉGEK SZÁMÁRA

I. Felek:

 

Szolgáltató: a Honest Trade International Kft.

 

Szállás: az a szálláshely-szolgáltató, amely a jelen felhasználási feltételeket elfogadva internetes megjelenéssel kapcsolatos szolgáltatást rendel meg a Szolgáltatótól

Vendég: az a személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett rendszeren keresztül ajánlatot kér a Megrendelőtől, illetve a rendszeren keresztül nála szállást foglal

 

II. A szolgáltatás célja

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célja, hogy a Szállás szálláshelyéről információkat tegyen közzé, a Vendég részére lehetővé tegye annak lefoglalását.

 

III. Jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató jogai:

- az általa működtetett internetes szállásfoglaló rendszerben a Szállás által feltöltött adatok alapján a Szállás szálláshelyét megjeleníteni;

- tájékoztatni a Vendéget arról, hogy foglalás és annak visszaigazolása esetén a jogviszony közvetlenül a Vendég és a Szállás között jön létre, így a szálláshely igénybevételével kapcsolatban az ebből fakadó jogok és kötelezettségek a Vendéget és a Szállást illetik meg, illetve terhelik;

- a Szolgáltató által működtetett rendszer részét képező elégedettségi felmérés alapján a Vendég visszajelzéseit, véleményét közzétenni (az általa szükségesnek tartott moderáció és rövidítések elvégzésével);

A Szolgáltató kötelezettségei:

 

- az általa üzemeltetett rendszeren keresztül érkező ajánlatkéréseket és foglalásokat a Szállásnak továbbítani.

 

A Vendég jogai:

 

- a Szolgáltató által működtetet internetes szállásfoglaló rendszer – regisztrációt követő – igénybevétele és használata;

 

A Vendég kötelezettségei:

 

- a Szolgáltató rendszerén keresztül megismert információk alapján a Szállást kizárólag a Szolgáltatón keresztül megkeresni és a rendszer működtetése során a szükséges információkat a valóságnak megfelelően közölni, illetve továbbítani a Szolgáltatónak.

 

            A Vendégek az igénybevett szálláshellyel és az esetleges egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásokat közvetlenül a Szállással jogosultak elintézni. Amennyiben a Szolgáltatóhoz ilyen jellegű megkeresés érkezik, akkor azt haladéktalanul továbbítja a Szálláshoz, a Vendég egyidejű tájékoztatása mellett. A Szolgáltató nem köteles közvetíteni az ilyen jellegű kérdésekben, de jogosult bármely, általa szükségesnek ítélt intézkedést megtenni belátása szerint az ügy rendezése érdekében.

 

            Kivételt képez az előző bekezdésben foglaltak alól az az eset, amikor a kifogás a legalacsonyabb ár biztosításával kapcsolatos. Ebben az esetben a Szolgáltató adatokat kér be a Szállástól és ezek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a kifogás megalapozott, abban az esetben a Szállás köteles a Vendég részére a ténylegesen legalacsonyabb árat biztosítani (amennyiben szükséges, a különbözetet készpénzben haladéktalanul visszatéríteni), valamint szükség esetén a Szolgáltató által működtetett rendszerben rögzített árakat megfelelően módosítani.

 

IV. Szálláshely-foglalás és visszaigazolás

 

            A Szolgáltató által üzemeltetett honlap segítségével az ott feltüntetett szálláshelyekre nézve a Vendég ajánlatot kérhet vagy szállást foglalhat.

            A Szolgáltató a rendszerében rögzített ajánlatkérést, illetve foglalást továbbítja a Szállásnak valamennyi szükséges adattal.

            Ajánlatkérés esetén a Szállás köteles az ajánlatkérésre a továbbítástól számított 24 órán belül az ajánlatot elkészíteni.

            Foglalás esetén a Megrendelő (szálláshely-szolgáltató) köteles a foglalást a továbbítástól számított 24 órán belül visszaigazolni a Szolgáltatónak. A visszaigazolást a Szolgáltató továbbítja a Vendégnek.

            A foglalás visszaigazolását követően a Szállás és a Vendég egymással közvetlenül tartják a kapcsolatot, figyelemmel arra, hogy a szállás (adott esetben az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások) igénybevételére vonatkozó jogviszony közöttük jön létre.

            A Szállás köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a vendég foglalásával és annak teljesítésével kapcsolatos minden olyan változásról, amely kihatással van a Szolgáltató és a Szállás jogviszonyára (így pl. Vendég által lemondás, stb.).

            A Szállás köteles legalább a tervezett érkezési időpont előtt két nappal tájékoztatni közvetlenül a Vendéget és a Szolgáltatót is minden olyan okról, amely a szálláshely igénybevételének akadályát képezi.

 

V. Kapcsolattartás

 

            Felek a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogviszony teljesítése során egymással elsősorban elektronikus úton tartanak kapcsolatot. Erre a célra a Szolgáltató részéről a Szolgáltató által üzemeltetett rendszerben megjelölt kapcsolattartási pontok, a Vendég részéről a regisztráció alkalmával megadott elérhetőségek szolgálnak. A felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a megadott elérhetőségeken ténylegesen elérhetőek legyenek és minden ehhez kapcsolódó változást kötelesek haladéktalanul közölni a másik féllel. Ilyen tájékoztatás hiányában (vagy annak késedelmes megtétele esetén) a mulasztó felet terhelik azok a hátrányos következmények, amelyek a közlés elmaradásából vagy késedelméből erednek.

 

VI. Alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 

            A jelen felhasználási feltételekre egyebekben a magyar jog előírásai alkalmazandóak.

            A Szolgáltató és a Vendég közötti valamennyi jogvitában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

A HONEST TRADE INTERNATIONAL KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAP

VENDÉGÉRTÉKELÉSI FELTÉTELEI VENDÉGEK SZÁMÁRA

 

I. A vendégértékelés célja

A vendégértékelés elkészítésének és közzétételének célja a felhasználók részére többletinformáció nyújtása a honlap színvonalának emelése érdekében.

II. A vendégértékelés menete

Sikeres foglalás esetén a szálláshely igénybevételét követően a felhasználó egy anonim kérdőívet kap, melyben értékelheti a szálláshelyet. Az értékelést elektronikus úton lehet elkészíteni és benyújtani. Az értékelés elkészítése és benyújtása nem kötelező. A kitöltött kérdőívek alapján a honlapon bárki által megismerhető vendégértékelési rendszer kerül kialakításra annak érdekében, hogy a foglalás előtt a felhasználók megismerhessék a szálláshellyel kapcsolatos véleményeket.

III. A vendégértékelések tartalma

 A Honest Trade International Kft. belső működési rendje és üzletpolitikai célú megfontolások alapján a vendégértékeléseket módosíthatja, eltávolíthatja és visszautasíthatja, így különösen obszcén, vagy más módon oda nem illő kifejezések, nem megfelelő stílus alkalmazása esetén, vagy ha a vendégértékelés tartalma nincs összhangban az I. pontban meghatározott alapvető céllal, illetve nem a témára tartozó megjegyzéseket tartalmaz.

A vendégértékelések során személyes adatok megadása nem szükséges. Ha a felhasználó ennek ellenére személyes adatokat közöl a vendégértékelésben, akkor erre nem vonatkoznak a Honest Trade International Kft. Adatvédelmi Feltételei.

 IV. A vendégértékelés formája

 A vendégértékeléseket a Honest Trade International Kft. által elkészített elektronikus űrlap felhasználásával lehet elkészíteni. Az űrlap kitöltése során megjelölésre kerülnek azok a pontok, amelyek kitöltését a rendszer megköveteli. Az űrlap lehetőséget biztosít a személyes megjegyzések megtételére.


IV. A vendégértékelés közzététele

 A Honest Trade International Kft. az elkészült és benyújtott vendégértékeléseket közzéteszi a honlapján az adott szálláshoz kapcsolódóan, azzal, hogy a III. pontban foglalt moderálás jogát fenntartja mind a közzétételt megelőzően, mind azt követően.

A vendég indokolt esetben kérheti a saját maga által készített vendégértékelés eltávolítását, amelyről a Honest Trade International Kft. saját belátása szerint dönt.